Contract with Angeleños

A

BOT-KAYANG EDUKASYON, ABOT-KAYANG PANGARAP

G

AWAING TAMA AT MARANGAL IBALIK ANG TIWALA NG TAONGBAYAN

Y

UMAYABONG NA KALIKASAN, MALINIS NA KAPALIGIRAN, SUSI SA KAUNLARAN

U

MUUNLAD NA EKONOMIYA ANG SAGOT SA KAHIRAPAN

T

APAT AT MABILIS NA SERBISYO, PAMAHALAANG MAY KALINGA SA KAPWA-TAO

A

KMA AT PATAS NA PATAKARAN SA MGA DEKALIDAD NA PAMILIHANG BAYAN

M

APAYAPA AT MAAYOS NA PAMAYANAN PAMANA SA ATING MGA KABATAAN

U

NAHIN ANG MGA BARANGAY, SA PAG-UNLAD SILA ANG KAAGAPAY
Angeles City Local Government - All content is Public Domain